جشنواره سراسری فیلم، عکس و پوستر " ما "

اولين جشنواره پوستر "ما

مردم، امنيت
................................
 
ذيل شعار سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» يكي از مهمترين بيانات مقام معظم رهبري اينست كه
"مسئولان هر كاري را به مردم محول كردند، كار موفق شد"
 
 
اهداف جشنواره
حفظ وگسترش تعامل پلیس بامردم ازطریق رسانه تصویری -
تقویت بستر ها و زمینه های رسانه ای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی -
فراهم آوردن فضای رقابتی سالم در بین هنرمندان با بهره گیری از بستر جشنواره -
مشارکت و امنیت پایدار در سایه همکاری مردم ، رسانه و پلیس -
ارتقاء مهارت های فرهنگی و اجتماعی با استفاده از رسانه -
ایجاد فرصت جهت پرداختن به همه موضوعات اجتماعی از طریق رسانه تصویر -
استفاده تصویر در آموزش -
 
 

موضوعات جشنواره
عفاف وحجاب ،نقش مردم درامنيت پايدارجامعه،امنيت خانه وخانواده،امنیت درسایه مشاركت مردم وسازمان‌هاباپليس، تهديدات وفرصت های ماهواره وفضای مجازی، مخاطرات شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، نظم وانضباط اجتماعي، نقش مشاوره درارتقاءمهارت‌هاي فرهنگي واجتماعي وامنيت رواني، چالش‌ها ي فرآروي اثرات موادمخدرسنتي وصنعتي،نقش‌رسانه‌هادرحفظ وتوسعه امنیت،پليس علمي- مقتدر- كارآمد- روزآمد، امنيت بابهره‌گيري ازتكنولوژي وفن‌آوري، نقش تهديدات خارجي درترويج آسیب های اجتماعی ناهنجاري،ترافيك،تاثیرآموزش همگانی درکاهش آسیب های اجتماعی،قانون وقانون‌مداري برنامه ‌ريزي واجراو غیره
 
 
 
بخش پوستر
 
 
شرایط شرکت در جشنواره
شركت براي همه طراحان پوستر آزاداست -
هرهنرمندمي‌تواندحداكثرباارایه۳ اثردراین رشته شركت کند -
ارسال اثردراین رشته،دیجیتالی است. ازاین رو،برای شرکت درجشنواره نیازی به چاپ اثراز. سوی هنرمندنیست -
شرکت کنندگان،متن بکاررفته درطرحی را در فرم ثبت نام سایت ،واردنمایند-
طرح چند لَتی بایک موضوع واحد،یک اثرمحسوب میشود -
اثرگروهی بایدبه نام صاحبان آن ثبت شود. درصورت برگزیده شدن اینگونه آثار،جایزه بصورت مشترک به صاحبان آن تعلق می گیرد
تمامی امتیازات مادی ومعنوی به صاحبان اثرتعلق دارد -
تکنیک و شیوه اجرای آثارآزاد می باشد -
امکانپذیراست http://festivalma.ir ثبت‌ نام،تكميل فرم شركت وارسال تصويرآثار،فقط ازطریق پایگاه اطلاع رسانی جشنوار به نشانی -
باشد JPGومودRGB حجم فایل ارسالی حداقل 2 وحداکثر 4 مگابایت باپسوند -
تكميل فرم وارسال آثاربه منزله قبول شرايط ومقررات جشنواره است-
درصورت عدم رعایت قوانین وشرایط شرکت،اثردرهرمرحله ای ازجشنواره حذف وامتیازات آن سلب می شود -
اطلاعات فرم ثبت نام وعناوین آثار در تهيه مطالب انتشاراتي ونمايشگاهي مورداستفاده قرار خواهد گرفت،ازاینرو مسؤولیت صحت اطلاعات ارسالي برعهده شركت‌كننده است -
استفاده ازآثارنمايشگاه براي چاپ دركتاب و سايراقلام انتشاراتي،تبليغاتي ، بانك اطلاعات و برگزاري نمايشگاه باذكرنا صاحب اثربراي برگزاركنندگان جشنواره مجازاست -
به تمامی شركت‌كنندگاني كه آثارشان به نمايشگاه راه يابد،گواهي شركت داده می شود -
تصميم‌گيري درباره مواردپيش‌بيني واعلام‌نشده،برعهده دبیرکل جشنواره است
 
 
 
امتیازات
به هر یک ازآثارراه ‌یافته به نمایشگاه مبلغ ۵۰۰ هزارریال به‌عنوان حق‌التالیف پرداخت خواهد شد -
برای هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت درنمایشگاه صادر می‌شود -
آثار منتخب چاپ و در قالب یک نمایشگاه پوستر در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت -

 
جوايز بخش مسابقه پوستر
نفر اول
تنديس جشنواره، لوح افتخار به همراه مبلغ 15/000/000 ريال

نفر دوم
تنديس جشنواره، لوح افتخار به همراه مبلغ 10/000/000 ريال

نفر سوم
تنديس جشنواره، لوح افتخار به همراه مبلغ 7/000/000 ريال
 
 
 
 

گاه شمار جشنواره

مهلت ارسال آثار: تا 1393/06/31 -
انتخاب و داوری آثار: مهرماه 1393 -
افتتاح نمایشگاه واهدای جوایز : مهرماه ۹۳ -


دبیر بخش پوستر : سجاد انتظاری
تلفن تماس : 09151004968

آدرس دبیرخانه

مشهد - بلوارهاشمیه- بین هاشمیه 20 و 22 - حوزه هنری خراسان رضوی – دبیرخانه جشنواره عکس و پوستر ما

...............
خواهشمنداست برای کسب اطلاعات بیشتربه وبگاه جشنواره مراجعه یاباشماره تلفن‌های ۰۵۱۳۸۸۳۰۳۶۱ و ۰۵۱۳۸۸۳۰۳۶2 تماس بگیرید -


ارسال آثار
 

 

 

 

 

 

 
 بخش عکس

 
 

 
مقررات جشنواره
شرکت همةعکاسان دراین جشنواره،آزاداست -
آثارارسالی فقط به‌صورت «تک عکس»پذیرفته می‌شود -
هرعکاس می‌تواندباارسال مجموعا ۱۰ عکس درجشنواره شرکت کند -
وضلع بزرگ۱۲۰۰ پیکسل و حداکثر حجم ۵۰۰ کیلوبایت بر روی وبگاه جشنواره بارگذاری شوند Jpg آثاربایدبه صورت فایل-
دبیرخانه فایل‌های آسیب‌دیده وفاقدکیفیت چاپ ونیزآثاری که مقررات شرکت درجشنواره رارعایت نکرده باشندموردداوری قرارنخواهدداد-
پس ازداوری آثارودرصورت راهیابی اثر،فایل استانداردعکس جهت چاپ وارائه درنمایشگاه ازعکاس مطالبه می‌شودوبدیهی است عدم تحویل فایل اصلی،منجربه حذف عکس ازجشنواره خواهدشد
درصورت عدم امکان ارسال ازطریق وب‌گاه،علاقه‌مندان می‌توانندنسبت به ارسال آثاربالوح فشرده به نشانی جشنواره اقدام نمایند-
ارسال اثرتوسط عکاس وشرکت درجشنواره،به‌منزله اعلا ممالکیت معنوی عکس‌هاست.درصورت اثبات خلاف این امردرهرمرحله‌ای،عواقب حقوقی وجزایی آن به عهدة شرکت کننده است-
به آثاری که پس ازمهلت مقررارسال شود،ترتیب اثرداده نخواهدشد-
ارسال آثاربهمعنای پذیرش همةمقررات جشنواره است وتصمیم‌گیری درموردمسائل پیش‌بینی‌نشده به عهده برگزارکننده است-
برگزارکننده حق انتشارعکس‌هادرکتاب،سایت وامورمرتبط باجشنواره باذکرنام عکاس رادارد-

امتیازات
به هریک ازآثارراه‌یافته به نمایشگاه مبلغ ۵۰۰ هزارریال به‌عنوان حق‌التالیف پرداخت خواهدشد
برای عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد،گواهی شرکت درنمایشگاه صادرمی‌شود
آثار منتخب چاپ و در قالب یک نمایشگاه عکس در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت

 
 
 

 
جوايز بخش مسابقه عکس
نفر اول
تنديس جشنواره، لوح افتخار به همراه مبلغ 15/000/000 ريال

نفر دوم
تنديس جشنواره، لوح افتخار به همراه مبلغ 10/000/000 ريال

نفر سوم
تنديس جشنواره، لوح افتخار به همراه مبلغ 7/000/000 ريال

 
 

 
 
گاه شمار جشنواره

مهلت ارسال آثار: تا 1393/06/31 -
انتخاب و داوری آثار: مهرماه 1393 -
افتتاح نمایشگاه واهدای جوایز : مهرماه ۹۳ -


دبیربخش عکس : ‌ حمید سلطان آبادیان
تلفن تماس : 09379774392

آدرس دبیرخانه

مشهد - بلوارهاشمیه- بین هاشمیه 20 و 22 - حوزه هنری خراسان رضوی – دبیرخانه جشنواره عکس و پوستر ما

...............
خواهشمنداست برای کسب اطلاعات بیشتربه وبگاه جشنواره مراجعه یاباشماره تلفن‌های ۰۵۱۳۸۸۳۰۳۶۱ و ۰۵۱۳۸۸۳۰۳۶2 تماس بگیرید -


لیست اخبار

More Reading:

  • blend

  • Outlet Prada Italia

  • Salomon Rabais en ligne

  • supermotard triveneto

  • ats-cuisine.fr